1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jongste en oudste lid openen opgeknapt tennispark De Drieban

Nieuw terras

FOTO MARCEL ROB
Van onze verslaggever

Na maan­den hard wer­ken is ten­nis­ver­e­ni­ging De Drie­ban in Hem een ver­nieuwd en gro­ter ter­ras met nieu­we over­kap­ping rij­ker. Eno­ra Koo­men (7) en Piet Lan­ge­dijk (81) moch­ten gis­ter­avond (13 juli) als jong­ste en oud­ste lid het ver­nieuw­de ter­ras ope­nen door een lint door te knip­pen. Ook de kan­ti­ne van de ver­e­ni­ging is op­ge­knapt. Het schil­der­werk is op­nieuw ge­daan, er han­gen nieu­we gor­dij­nen, en zo­wel bin­nen als bui­ten staat nieuw meu­bi­lair.

,,Het be­gon al­le­maal tij­dens de le­den­ver­ga­de­ring met een wens van een lid om het ter­ras te over­kap­pen”, ver­telt Ma­ris­ka Knijn van de club. Met geld uit de re­ser­ve en dank­zij vier spon­sors werd dat ge­re­geld, maar er kwa­men meer wen­sen die dank­zij nog meer spon­sors en de ge­meen­schaps­vei­ling kon­den wor­den ver­vuld. ,,De mees­te spon­sors zijn le­den van ons die een be­drijf heb­ben. En de com­pe­ti­tie­teams heb­ben de ta­fels ge­spon­sor­d”, legt Knijn uit. ,,Het ter­ras is ver­groot en ver­hoogd. We heb­ben nu een mooi over­zicht over onze ten­nis­ba­nen.’’

Om de op­knap­beurt van het com­plex te be­ta­len is ook een ten­nis­toer­nooi ge­hou­den waar­bij de jeugd­le­den en de se­ni­o­ren zich lie­ten spon­so­ren om te spor­ten. De vele spon­sors wor­den nog uit­ge­no­digd voor een be­drij­ven­ten­nis­toer­nooi op het park.Bekijk de foto’s hieronder