1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vertrouwenspersonen

Even voorstellen: De vertrouwenscontactpersonen Gerard en Mary

Wij zijn door het bestuur gevraagd om de rol van vertrouwenscontactpersoon op ons te nemen. Wij voelen ons daarvoor vereerd, omdat wij het belangrijk vinden om een veilig sportklimaat te creëren en te behouden.
Het zou dan ook een goede zaak zijn als wij in deze functie, naast het adviseren van het bestuur, niet in actie hoeven te komen.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de procesbegeleiding van met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag en adviseert TV De Drieban. Het verschil tussen deze twee rollen is dat een vertrouwenscontactpersoon alleen de beginfase van een meldingtraject verzorgt.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

TV De Drieban vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. TV De Drieban wil een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk.

Binnen de vereniging gebeuren heel veel goede zaken. De vereniging is volop in ontwikkeling en velen helpen en werken daaraan mee. Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt en/of met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. Het gaat hierbij niet om kleine conflicten of meningsverschillen, die binnen de samenwerking en de omgang met elkaar kunnen ontstaan en daarbinnen ook opgelost zouden moeten kunnen worden.

Het gaat met name om zaken waarbij dat laatste juist moeilijk of onmogelijk is, omdat het om iemand gaat met een speciale positie of rol binnen de vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een trainer, een commissielid of een bestuurslid. Ook gaat het om zaken die zo gevoelig liggen of persoonlijk zijn, dat hiervoor niet de gewone contacten kunnen worden gebruikt.

De vertrouwenscontactpersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning. Wij  bieden een luisterend oor en met ons kunnen, op een vertrouwelijke en onafhankelijke manier, problemen en klachten worden besproken. Wij als vertrouwenscontactpersonen informeren bij een melding, indien nodig, over de mogelijke vervolgstappen.

Voor wie?

Alle leden, ouders van leden, begeleiders, trainers en alle vrijwilligers van TV De Drieban kunnen zich wenden tot ons, als vertrouwenscontactpersoon met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag.

Rol/taken van de vertrouwenscontactpersoon

Het behoort tot de taken van de vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt te zijn. Tot ons kan men zich wenden met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zich afvraagt of iets door de beugel kan, dat ongewenst gedrag wordt gezien bij andere sporters, dat iemand iets overkomt door het gedrag van iemand anders of dat iemand van dergelijk gedrag beschuldigd wordt. Vertrouwen staat voorop bij het contact met ons als vertrouwenscontactpersonen.

De vertrouwenscontactpersoon ondersteunt en begeleidt. Wij beoordelen  slechts de situatie, informeren over de mogelijke vervolgstappen en verwijzen het slachtoffer en/of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten een van de vertrouwenspersonen van het NOC*NSF of van de daarbij aangesloten sportbonden.

Met de informatie van de vertrouwenscontactpersoon kan het slachtoffer zelf een afgewogen keuze maken. Wij vertrouwenscontactpersonen adviseren dus niet, maar informeren zoveel mogelijk over de gevolgen van eventuele beslissingen. Daarnaast geven wij (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur, waarmee gericht en preventief beleid kan worden ontwikkeld op het gebied van de sociale veiligheid.

Status binnen onze vereniging

Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenscontactpersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de secretaris van TV De Drieban over onze werkzaamheden. Op de jaarvergadering geven wij informatie, bijv. over wat er afgelopen jaar speelde, welke preventie er aandacht heeft gehad. De rapportages van de vertrouwenscontactpersoon worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Ongewenst gedrag
Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen verstaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is. Er bestaat een groot grensgebied waarover de meningen uiteenlopen. Wat voor de één een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend bij ongewenst gedrag is dat degene die het als zodanig beleeft, bepaalt of gedrag onwenselijk is.

Vormen van ongewenst gedrag zijn:

 • Seksuele intimidatie
  Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze zijn gericht als ongewenst worden ervaren. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie).
 • Agressie en geweld
  Voorvallen waarbij een persoon psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
 • Treiteren/pesten
  Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen een persoon gericht zijn (afkomstig van een of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.
 • Discriminatie
  Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of de burgerlijke staat.
 • Intimidatie
  Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.
 • Andere ongewenste omgangsvormen
  Zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevend gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat: uitingen, direct of indirect, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd.